Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť peniazom  a financiám. Ide o to, ako v rôznych životných situáciách správne zaobchádzať s peniazmi. Je to schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Národný štandard finančnej gramotnosti platný od 1.9.2014 dáva priestor  na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných  a stredných škôl v rámci finančného vzdelávania.

V rámci vzdelávania sa na našej škole uskutočnil projekt zameraný na finančnú gramotnosť, v ktorom boli zapojení študenti 2. a 3. ročníka študijných odborov. Lektorom bola Ing. Martina Janotková. Počas 3 dní sa študenti  v 6 lekciách oboznámili s témami, ktoré sa týkali uvedenej problematiky. V lekciách získali poznatky o hospodárení, poistení, bývaní, o investovaní a dôchodkoch. Najlepší z skupiny študentov budú pokračovať v projekte Finančná sloboda, ktorý sa uskutoční na našej škole v máji.